เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

dCubic Space Contest Season 2 Graphic Design การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยทางdCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting
เขียนโดย 100Y Design | 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:21:55 น. | ผู้เข้าชม 3991 ครั้ง

“dCubic Space Contest Season 2” Graphic Design

การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยทางdCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “Startup” -Starting Your Dream From Sharing Your Space- ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านผลงานการประกวด
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท dCubic Space ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ Co-working space ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนาผลงานมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Taiwan Startup Terrace ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือ บุคคลทั่วไป ไม่จากัดเพศและอายุ


กติกาเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

 1. ผลงานการประกวดจะต้องมีเนื้อหาภายใต้หัวข้อที่กาหนดให้ คือ “Startup” Starting Your Dream From Sharing Your Space
 2. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบริษัท dCubic Space
 3. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการ Taiwan Startup Terrace
 4. ผลงานการประกวดมีการใช้ปากกา 3 มิติ XYZ da Vinci 3D Pen ของ XYZprinting ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถทาการนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ามาใช้ปากกาได้กับทางบริษัท
 5. ผลงานการประกวด ไม่จากัดแนวคิดและรูปแบบในการออกแบบ โดยที่ผลงานแต่ละชิ้นต้องออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามเป็นภาพลอกเลียนแบบจากงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือพบว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าผลงานประกวดชิ้นนั้นเป็นโมฆะ
 6. ผลงานการประกวดจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 7. ไม่จากัดจานวนการส่งผลงานประกวด
 8. ผลงานการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนาไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดส่งผลงานเข้าประกวด


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcubicspace.com และส่งมาที่ d.cubic.space@gmail.com
 2. กรอกใบสมัครonline ได้ที่ https://goo.gl/forms/gkZj5LcxomuSbJiF2
 3. เอกสารประกอบการสมัคร
  - สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นต์สาเนา
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถส่งพร้อมกับวันที่ส่งผลงาน


เอกสารแนบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จานวน 1 ชุด (พร้อมลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้อง)


วิธีการส่งใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ d.cubic.space@gmail.com
 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
  ที่อยู่บริษัท : 36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท


ขั้นตอนและการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานการประกวดต้องเป็นขนาด A3 (297 x 420 mm หรือ 11.69 x 16.54 in.)
 2. เขียนบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับผลงานการประกวด เช่น ที่มาหรือแรงบันดาลใจ พอสังเขป พร้อมตั้งชื่อผลงาน
 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .ai ทางe-mail : d.cubic.space@gmail.com
 4. ผลงานที่มีการใช้ปากกา3D ให้ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายทั้ง 4 ด้าน ของผลงานแนบมาด้วย
 5. ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD หรือ สามารถปริ้นท์เป็นผลงานออกมาได้
  ที่อยู่บริษัท : 36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท

หมายเหตุ :
 1. ผู้เข้าประกวดสามารถมาใช้ปากกา XYZprinting da Vinci 3D Pen ได้ที่บริษัท dCubic Space โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ในกรณีที่มีการใช้ปากกา3D Pen ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท


รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษจาก XYZprinting : XYZprinting da Vinci 3D Pen จานวน 2 รางวัล
 • รางวัลยอดLike มากที่สุด : Gift voucher สาหรับที่นั่ง Shared desk (จานวน 15 ใบ) 2 รางวัล
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว


เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของผลงาน เทคนิค : 30%
 • การสื่อความหมายของภาพตรงกับหัวข้อ : 20%
 • บริษัท dCubic Space : 25%
 • องค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) : 15%
 • บริษัท XYZprinting : 10%


กาหนดการประกวด

 1. เปิดรับสมัครการประกวด ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561
 2. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561
 3. ประกาศผลรางวัลทางFacebook และเว็บไซต์ www.dcubicspace.com วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 4. พิธีมอบรางวัลและกิจกรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2561

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โครงการ และองค์กรได้ที่
 • www.dcubicspace.com
 • www.startupterrace.tw
 • www.xyzprinting.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
dCubic Space Co.,Ltd.
Tel: 02-064-5910 Mobile: 095-895-2413
Email: d.cubic.space@gmail.com
Website: www.dcubicspace.com
Facebook: www.facebook.com/dcubicspace
Line: @olc2807g
Tag »  Graphic  Design  

บทความ แนะนำ

ร่วมกันตามล่า หา “น้องสี” และ “น้องสัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณกับโครงการ ประกวดออกแบบ MASCOT ประจำงาน สีสัน ตะวันออกประกวดออกแบบ MASCOT MONEY EXPO เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสร้างสรรค์การออกแบบ MASCOT เพื่อเป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์ของงาน MONEY EXPO รางวัลกว่า 50,000 บาทโครงการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนประกวดภาพวาดเยาวชน โดยไม่จำกัดขอบเขตของเนื้อหาประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Power of Human Energy" เชิญชวนประกวดภาพถ่ายประจำปี 2555 หัวข้อ "Power of Human Energy" พลังคนสร้างสรรค์โลก ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาทประกวดภาพถ่ายและภาพวาด โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สังคมมีสุขด้วยการให้”
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook